Ferenc pápa: Krisztus a jövőnk, ő irányítja a történelmet – a látogatás pénteki hírei (videó)

A katolikus egyházfő repülőgépe délelőtt tíz óra előtt pár perccel szállt le a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren. Ferenc pápa háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra, amelynek eseményeit nálunk is végig követheti.

Ferenc pápa beszédet mond a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal rendezett találkozón a Szent István-bazilikában 2023. április 28-án

Forrás: AFP

Fotó: Vincenzo Pinto

Hírfolyamunk folyamatosan frissül!

Egyházi személyekkel találkozott a Szent István-bazilikában Ferenc pápa

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!” – köszöntette az egyházi személyeket ma délután Ferenc pápa. A szentatya magyarországi látogatásának következő állomásaként 17 órakor kétezer magyar egyházi személlyel, köztük püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal, így hitoktatókkal és diakónusokkal találkozott a budapesti Szent István-bazilikában – tudósít a Magyar Nemzet.

A szentatya örömét fejezte ki amiatt, hogy újra Magyarországon lehet a két évvel ezelőtt megtartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után. Megköszönte Veres András püspök üdvözletét, aki ezekkel a szavakkal tolmácsolta a magyarországi katolikusok vágyát:

Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk.

Ferenc pápa szerint ez az egyik legfontosabb előttünk álló feladat: korunk változásait és átalakulását értelmezni, és megpróbálni a lelkipásztori kihívásokkal a lehető legmegfelelőbb módon szembenézni.

A pápa szerint ez csak akkor lehetséges, ha Krisztusra valóban mint a jövőnkre tekintünk. Jézusról a Jelenések könyvéből idézve azt mondta: ő „az Alfa és az Omega […], aki van, aki volt és aki eljő, a Mindenható”. Ő a kezdet és a vég, az emberi történelem alapja, és végső célja.

Ferenc pápa szerint a húsvéti időszakban is Jézus dicsőségét érdemes szemlélni, aki az „Első és az Utolsó”. Ha így teszünk, akkor megláthatjuk a világunkat időnként megrázó viharokat, a gyors és folyamatos társadalmi változásokat és a hit válságát is Nyugaton, de azzal a látással, amely nem enged a csüggedésnek és nem veszíti szem elől a húsvét középpontját: a feltámadt Krisztust, aki a történelem középpontja és aki a jövő.

Életünk, bármennyire is törékeny, az ő kezében van. Ha erről megfeledkezünk, akkor mi, lelkipásztorok és laikusok emberi eszközöket és megoldásmódokat fogunk keresni, hogy megvédjük magunkat a világtól, bezárkózva kényelmes és békés vallási oázisainkba; vagy éppen ellenkezőleg, alkalmazkodunk a világiasság váltakozó széljárásaihoz, akkor pedig kereszténységünk elveszíti erejét és megszűnünk a föld sója lenni

– fogalmazott az egyházi személyekhez szólva.

FERENC pápa
Résztvevők a Szent István-bazilikánál lévő kivetítőn nézik Ferenc pápa beszédét a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal rendezett találkozón a bazilikában 2023. április 28-án
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Ferenc Pápa szerint az Egyháznak két dologtól, a katasztrofális kishitűségtől és a világias alkalmazkodó szellemtől mindig óvakodnia kell.  „A katasztrofális kishitűséggel és a világias alkalmazkodó szellemmel szemben az evangélium új látást ad nekünk, megajándékoz a megkülönböztetés kegyelmével, hogy egyszerre befogadó szellemmel és prófétai lélekkel lépjünk be korunkba. Vagyis prófétai befogadással” – fejtette ki a szentatya, aki ezután idézte Jézus fügefáról szóló igéjét.

Arra kapunk tehát meghívást, hogy gyümölcsöt termő növényként használjuk fel a nekünk adott időt, annak változásaival és kihívásaival együtt, mert mindezeken keresztül az Úr közeledik. És addig is arra vagyunk hivatva, hogy megbecsüljük ezt az időt, hogy olvassuk az evangéliumot és elvessük a magvait, hogy lemetsszük a gonoszság száraz ágait, hogy gyümölcsöt teremjünk. Prófétai befogadásra kaptunk meghívást

– mondta Ferenc pápa. Ahogy fogalmazott: ez azt jelenti, hogy megtanulják felismerni Isten jelenlétének jeleit a való világban, még ott is, ahol nem jelenik meg, vagy kihívás, kérdés formájában érkezik.

Ferenc pápa Magyarországról azt mondta: a hit hagyománya szilárdan gyökeret vert hazánkban, de ennek ellenére tanúi vagyunk az elvilágiasodásnak és az azt kísérő jelenségek terjedésének, ami veszélyezteti a család egységét és szépségét, kiteszi a fiatalokat az anyagias és hedonista életideál kockázatának és polarizálja az új kérdésekről és kihívásokról szóló vitát. Tisztázta, hogy a katolikus egyháznak mindent az evangélium fényében kell értelmeznie, anélkül, hogy elvilágiasodna.

Megjelenik az a kísértés, hogy megmerevedjünk, bezárkózzunk és „harcos” hozzáállást vegyünk fel. Pedig ez a valóság lehetőségeket is hordozhat számunkra, keresztények számára, mert hitre és bizonyos témák elmélyítésére ösztönöz, és arra hív, hogy feltegyük magunknak a kérdést: ezek a kihívások miként léphetnek párbeszédbe az evangéliummal, hogy új utak, eszközök és nyelvezet keresésére indítsanak?

– fejtegette a szentatya.

A pápa bazilikabeli beszédét és a teljes bazilikai programot a Hír TV alábbi felvételén tudja megtekinteni, a beszéd a harmincadik perctől hallható:

Elődjét, XVI. Benedeket is idézte, aki azt mondta, hogy a szekularizáció különböző korszakai az egyház segítségére voltak, mert „lényegesen hozzájárultak belső megtisztulásához és reformjához. A szekularizációk valójában [...] minden alkalommal az egyház mély megszabadulását jelentették a világiasság formáitól”. A világiasság Ferenc pápa szerint egyfajta soft-pogányság.

A keresztény közösség párbeszéd iránti elköteleződése Ferenc pápa szerint azt kívánja meg, hogy jelen legyenek és tanúságot tegyenek arról, hogy képesek félelem és megcsontosodás nélkül meghallgatni a kérdéseket és meglátni a kihívásokat.

A katolikus egyház belső nehézségeiről is szót ejtett a pápa. Kiemelte, hogy a papjaik túlterheltek és kevesen vannak, sokan közülük előrehaladott korúak és a fáradtság jelei mutatkoznak rajtuk. – Ez sok európai ország közös valósága, amellyel kapcsolatban fontos, hogy mindenki – lelkipásztorok és világiak egyaránt – érezze a közös felelősséget: mindenekelőtt az imádságban, hiszen a válaszok az Úrtól és nem a világtól jönnek, a tabernákulumból, nem pedig az internetről – fogalmazott a szentatya.

A szentatya szerint szükség van azokra, akik meghallgatják a fiatalokat és segítik őket, hogy jól tudjanak perlekedni az Úrral, de szükség van a lelkipásztori élet megújítására is. „Ti már ezen az úton jártok, ne álljatok meg! Keressétek a lehetséges módokat, hogy örömmel tudjatok együttműködni az evangélium ügyében és előremozdítani, ki-ki a maga karizmájával a lelkipásztori munkát” – mondta Ferenc pápa, aki köszönetet mondott a diakónusoknak és a katekétáknak is, akiknek döntő szerepük van a hit átadásában a fiatalabb generációknak, és mindazoknak, akik nagylelkűen munkálkodnak az oktatás területén.

A lelkipásztori munka akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk és amely az ő Lelkének ajándéka. Ha távolságtartónak vagy megosztottnak mutatkozunk, ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni

– mondta a pápa, aki szerint „az ellenség, azaz az ördög játékát segítjük”, ha az Egyház megosztott a saját életét, vagy politikai, társadalmi kérdéseket illetően. „Győzzük le az emberi megosztottságot, hogy együtt dolgozzunk az Úr szőlőjében! Merüljünk el az evangélium szellemében, verjünk gyökeret az imádságban, különösen a szentségimádásban és Isten Igéjének hallgatásában, törekedjünk az élethosszig tartó tanulásra, ápoljuk a testvériséget, a közelséget és az egymásra való odafigyelést. Nagy kincs birtokába jutottunk, ne pazaroljuk el az evangéliumhoz képest másodlagos értékeket hajszolva” – mondta Ferenc pápa.

A lelkipásztoroktól, püspököktől azt kérte, figyeljenek oda a pletykálkodásra, ami pusztít. – Ha egy szerzetes komolyan veszi az életét, és képes arra, hogy soha ne pletykálkodjon, az egy szent! – jelentette ki Ferenc pápa.

FERENC pápa
Résztvevők Ferenc pápa püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal rendezett találkozóján a Szent István-bazilikában 2023. április 28-án
Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Azt kérte még a a lelkipásztoroktól: „az Atya arcát mutassátok meg Isten szent népének, és alakítsátok ki a családias lelkületet – ne legyünk merevek, hanem irgalmas és könyörületes tekintettel és megközelítésekkel éljünk!”

Isten a közelség, a gyengédség Istene, ez az ő stílusa!

– jelentette ki Ferenc pápa.

A magyar vértanúkról és hitvallókról szólva kiemelte, hogy a magyar nép nagyon sokat szenvedett a totalitárius diktatúrák ideje alatt, és felelevenítetette Brenner János történetét, akit mindössze 26 éves korában barbár módon meggyilkoltak. – Boldog János annyi szenvedést élt át, hogy könnyen megtehette volna, hogy haragot tart, bezárkózik, merevvé válik. Ehelyett jó pásztor volt. 

Erre van mindannyiunknak, különösen a papoknak szükségünk: irgalmas tekintetre, együttérző szívre, amely újra és újra megbocsát, amely segít az újrakezdésben, amely befogad és nem ítélkezik, bátorít és nem kritizál, szolgál és nem megszól 

– magyarázta Ferenc pápa.

Az Úr vigasztalását közvetíteni a világban tapasztalható fájdalom és szegénység valóságában, közel lenni az üldözött keresztényekhez, a befogadást kereső menekültekhez, a más etnikumú emberekhez és bárkihez, aki rászorul – ez készíti fel a katolikus egyházban szolgálatot teljesítőket a prófétai befogadásra a szentatya szerint.

Szent Mártont is példaként említette: „Az ő gesztusa, amellyel megosztotta köpenyét a szegénnyel, sokkal több, mint a szeretet cselekedete: egy olyan egyház képe, amely felé törekednünk kell, amit a Magyar Egyház Európa szívében próféciaként hordozhat: az irgalmasság és közelség felmutatása.”

A pápa a délelőtti beszédéhez hasonlóan ezúttal is szót ejtett Szent Istvánról:

ő, aki először bízta a nemzetet az Isten Anyjára, aki rettenthetetlen térítő volt, kolostorok és apátságok alapítója, ő is képes volt mindenkit meghallgatni és párbeszédet folytatni, tudott gondoskodni a szegényekről: csökkentette adójukat és álruhában osztott alamizsnát, hogy ne ismerjék fel.

„Ilyen egyházról kell álmodnunk: amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni; befogadó mindenki irányába és van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium örömhírét” – hívta fel a figyelmet a szentatya.

FERENC pápa
Ferenc pápa a Szent István-bazilikánál
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Krisztus a jövőnk, mert Ő irányítja a történelmet. Erről szilárdan meg voltak győződve hitvallóitok: megannyi püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő, akik az ateista üldözés alatt mártírhalált haltak; ők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét, amiről szikla szilárd a meggyőződésem – mondta a pápa, aki idézte Mindszenty bíboros szavait, miszerint

ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!

– Legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium ígéretének, de mindenekelőtt legyetek az imádság emberei, mert a történelem és a jövő ettől függ. Imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha ne győzzön le benneteket a belső fáradtság és haladjatok örömmel. És kérlek titeket, hogy továbbra is imádkozzatok értem. Köszönöm! – zárta szavait Ferenc pápa.

„A család az család”

Orbán Viktor családja is találkozott a szentatyával, az eseményről a kormányfő egy fotót is megosztott a közösségi oldalán:

Református egyház: Magyarországon az egyházak és az állam létfontosságúnak tartják a keresztyénséget

Ferenc pápa látogatása elismerése annak a kivételes összhangnak, amellyel Magyarországon az egyházak és az állam, mindegyik a saját küldetésének megfelelve, létfontosságúnak tartják a keresztyénséget - közölte a Magyarországi Református Egyház zsinatának kommunikációs szolgálata pénteken az MTI-vel.

A Balog Zoltán református püspök, a zsinat lelkészi elnöke által jegyzett közleményben azt írták: 

Mi az evangélium által ébresztett Krisztus-hitet tekintjük elsődlegesnek, az állam pedig a keresztyénség kultúrát és életmódot teremtő erejét. 

A pápa pénteki budapesti beszédében mindkettőt hangsúlyozta, és ezzel kapcsolatban óvta az egyházat a hatalom túlzott közelségétől.

Érdemes ezt megfontolni - tették hozzá, hangsúlyozva, abban is jó egyetérteni Ferenc pápával, amit az álszabadság kísértésének nevezett: a férfi és a női nem összekeverését, az abortusznak mint szabadságjognak a deklarálását. "Köszönjük, hogy felemelte szavát a háborús retorika ellen, és külön kiemelte a határokon kívül élő magyarokat, mint akik fontos részei a magyar nemzetnek" - áll a közleményben.

A közleményben úgy fogalmaznak: "nekünk, reformátusoknak Ferenc pápa elsősorban Róma püspöke". A reformátusok csak azt kívánhatják - írták -,hogy 

 

a pápa minden magyarországi találkozóján Jézus Krisztus legyen a középpontban. 

 

A keresztyének közötti együttműködésnek is ez az evangéliumi alapja és feltétele. Ferenc pápa pénteki beszédében ezt újra hangsúlyozta - írták.

A köztársasági elnök üdvözlő beszédéből Balog Zoltán azt emelte ki, hogy "irgalom nélkül nincs jó kormányzás".

Ferenc pápa: a háború szólistái törnek utat maguknak (videó)

Ferenc pápa beszéde elején József Attilától is idézett, a Dunánál című verséből. Budapest történetét is felidézve a szentatya elmondta, hogy az itt élők mindig lázadtak az elnyomás ellen, sőt még azt is megemlítette, hogy a II. világháború idején a budapesti zsidók megmenekültek. – Budapesten így ma is komoly létszámú zsidóság él, és ma is az egyik olyan város, amely ismeri a szabadság érzését – méltatta a fővárost a szentatya.

Abban a világban, amelyben élük, végig kell néznünk, ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik, miközben a háború szólistái törnek utat maguknak

 - fogalmazott Ferenc pápa pénteken a budapesti Karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozva.

Ferenc pápa hangsúlyozta: a béke soha nem a stratégiai érdekek követéséből fog fakadni, hanem olyan politikából, amely képes mindenki érdekeit szem előtt tartani, odafigyelve az emberekre, a szegényekre és a jövőre - jelentette ki.

Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapítójának szavait idézve rámutatott: a "világbékét csak úgy lehet megőrizni, ha az azt fenyegető veszélyekkel arányban álló kreatív erőfeszítéseket teszünk". A jelenkor történelmi időszakában számtalan veszély leselkedik ránk, de vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések? - tette fel a kérdést Ukrajnára utalva az egyházfő.

 

Az egyházfő meglátása szerint a nemzetközi politika a problémák megoldása helyett inkább az indulatokat szítja, megfeledkezve a háború borzalmai után elért érettségről, visszafejlődve egyfajta "háborús infantilizmusba" - értékelt.

 

Ferenc pápa az "emberiség közös emlékezetét" képviselő Európa alapvető jelentőségű szerepét hangsúlyozta a jelenlegi helyzetben, jelezve, a kontinens hivatása, hogy egybegyűjtse az elszakadtakat, befogadja a népeket és senkit se tartson meg örökre ellenségének.

Elengedhetetlennek nevezte, hogy újra felfedezzük az "európai lelket": az alapító atyák lelkesedését és álmát, akik tudtak a saját korukon, a nemzeti határokon és a közvetlen szükségleteken túlra tekinteni és olyan diplomáciát kialakítani, amely képes volt egységet alkotni a szakadékok szélesítése helyett.

Ferenc pápa kitért arra is: a huszonhét nemzetet tömörítő Európában olyan harmóniára, olyan egészre van szükség, amely "nem nyomja agyon a részeket, és olyan részekre, amelyek jól illeszkednek az egészbe".

Ebben a tekintetben jelzésértékűnek nevezte a magyar Alaptörvény megfogalmazásait: "Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki", illetve: "Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez" - idézte.

"Olyan Európára gondolok - folytatta, amely nem válik a részeinek túszává és az önmagára hivatkozó populizmus áldozatává, de nem is válik cseppfolyós, sőt gáznemű dologgá, egyfajta absztrakt szupranacionalizmus képviselőjévé, amely nem vesz tudomást a népek életéről".

 

Ez az "ideológiai gyarmatosítás" alantas útja, amely eltünteti a különbségeket, mint az úgynevezett genderkultúra, vagy a szabadság beszűkített fogalmait helyezi az élet valósága elé, vívmányként dicsekedve például az abortuszhoz való joggal. Ehelyett személy- és emberközpontú Európára van szükség, ahol hatékony születés- és családpolitika működik - mondta, méltatva Magyarország "gondosan művelt" családpolitikáját.

 

Ferenc pápa szerint a sok láncszemből álló Lánchíd segít elképzelni egy olyan Európát, amely sok különböző, szilárdságát az összetartozásban megtaláló láncszemből áll. Egy ilyen Európa építésében segít a keresztény hit - hangsúlyozta, kiemelve Magyarország hídépítő szerepét, hiszen itt különböző felekezetek élnek egymás mellett, ellentétek nélkül, tisztelettudóan, építő szellemben együttműködve.

@hirtv_official “Budapest a hidak és a szentek városa” . Megtartotta köszöntő beszédét Ferenc pápa a Karmelita - kolostorban. Kövesd a HírTv-n a Pápalátogatást élőben péntektől vasárnapig! #pápa #francesco #nekedbelegyen #tv #foryou #budapest #hidak #harmony #latogatas ♬ eredeti hang - HírTV

Az egyházfő Budapestről mint a szentek városáról beszélt, elsőként említve Szent Istvánt. A magyar történelem életszentséggel fémjelezve született, és nemcsak egy király, hanem egy egész királyi család, az uralkodó, hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre szentsége által.

 

Kitért arra: István király Szent Imrének írt intelmei egyfajta "lelki végrendeletet jelentenek a magyar nép számára". Az Intelmekben aktuális sorok is szerepelnek - mondta, idézve az idegenek befogadásáról szóló részt: "arra kérlek, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem az idegenekhez is".

 

Szent Istvánt az őszinte keresztény szellem vezeti, amikor ezt írja: "a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz", majd a gondolatot ezzel zárja "légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen" - mondta, majd rámutatott: Szent István ezzel "elválaszthatatlanul összekapcsolja az igazságot és a szelídséget".

 

Ez a hit nagy tanítása: a keresztény értékekről nem lehet mereven és bezárkózva tanúságot tenni, mert Krisztus igazsága a szelídséget és a nagylelkűséget jelenti a Boldogságok szellemében. Innen fakad az a magyar népi jóság, amely a köznyelv bizonyos kifejezéseiben is megnyilvánul - mondta az egyházfő példaként említve - magyarul - a "jónak lenni jó" és "jobb adni, mint kapni" mondásokat.

 

Az egyházfő felhívta a figyelmet arra, hogy az Alaptörvénynek az a szakasza, amely kimondja, hogy "valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét", a magyar életszentség történetének folytatására utal.

Ferenc pápa köszönetet mondott az ország vezetőinek a keresztény értékek által inspirált karitatív és oktatási intézmények támogatásáért, valamint a világban, különösen is a Szíriában és Libanonban élő keresztényeknek nyújtott konkrét segítségért.

Az állam és az egyház közötti termékeny együttműködés gyümölcsöző - mondta, ugyanakkor meg kell őriznie a megfelelő határokat, hogy ilyen is maradjon - figyelmeztetett.

Fontos, hogy minden keresztény emlékezzen erre, az evangéliumot tartsa viszonyítási pontnak, ragaszkodjon a szabad és felszabadító jézusi döntésekhez és ne köteleződjön el a hatalom sajátos logikája mellett

 - fogalmazott, ebből a szempontból jónak nevezve az egészséges szekularizációt, ami nem azonos a széles körben elterjedt, minden szakrális szempontra allergiás és önmagát a profit oltárán feláldozó szekularizációval.

A befogadás "sok vitára okot" adó, "összetett" témájáról szólva kiemelte: a keresztények alapvető viszonyulása nem lehet más, mint amit Szent István hátrahagyott. "Krisztusra gondolva, aki jelen van a konfliktusok, a szegénység és az éghajlatváltozás elől menekülő, kétségbeesett testvéreink sokaságában, kell a problémával foglalkoznunk kifogások és halogatás nélkül".

Hozzátette: ez egy olyan kérdés, amellyel együtt, közösen kell szembenéznünk, mert a hatásai előbb vagy utóbb mindenkit érinteni fognak. Sürgetőnek nevezte egy közös, biztonságos és törvényes eljárásmód kidolgozását egy olyan sorsfordító kihívással szemben, amelyet nem lehet elutasítással megfékezni, csak elfogadni, hogy "olyan jövőt teremthessünk, amely ha nem közös jövőnk lesz, akkor nem lesz".

Ez pedig azokat hívja az élre, akik Jézust követik és az evangéliumi tanúk példáját akarják utánozni - mondta az egyházfő.

Isten, áldd meg a magyart!

 - zárta beszédét magyarul a Himnuszból vett idézettel Ferenc pápa. 

Ferenc pápa a Novák Katalinnal folytatott megbeszélés előtt a következő bejegyzést tette a Sándor-palota vendégkönyvébe: 

zarándokként és Magyarország barátjaként érkezem, a történelemben és kultúrában gazdag országba. Budapestről, mely a hidak és szentek városa, egész Europára gondolok és imádkozom, hogy egységben és szolidaritásban a mi napjainkban is a béke otthona legyen és a befogadás hírnöke

 - tette hozzá.

Novák Katalin: Isten hozta Önt, a béke emberét Magyarországon!

A pápa beszéde előtt a fogadó ország nevében Novák Katalin államfő mondott beszédet. 

Isten hozta Önt, a béke emberét Magyarországon

 - mondta Novák Katalin a Karmelita kolostorban.

A magyarok és milliók világszerte a béke emberét látják Ferenc pápában - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök.

Reményét fejezte ki, hogy a pápa beszélni tud Kijevvel és Moszkvával, Washingtonnal, Brüsszellel, Budapesttel és mindenkivel, aki nélkül nem lehet béke. 

Itt, Budapesten azt kérjük Öntől, hogy járjon el személyesen a mielőbbi igazságos béke érdekében

 - mondta az egyházfőhöz fordulva a köztársasági elnök.

Úgy fogalmazott, "hisszük", hogy a Szentatya érkezése Magyarországra nem véletlen, hanem az éppen alkalmas pillanat és hely a találkozásra, a harangok megkondítására, az igazságos béke meghirdetésére. Isten megfelelő időben összehozza, és erővel vértezi fel azokat, akik bíznak a szeretet, az összefogás és a béke erejében - fűzte hozzá Novák Katalin.

-
A pápa beszéde előtt a fogadó ország nevében Novák Katalin államfő mondott beszédet 
Fotó: Andrew Medichini / Forrás: POOL / AFP

A köztársasági elnök elmondta: a magyarok abba a magasságba akarnak felemelkedni, ahol Krisztus híveinek és különbség nélkül minden jóakaratú, békét kereső embernek a magától értetődő összetartozását megtalálják, ahol "az életünk megújulása vár ránk".

 

Novák Katalin emlékeztetett Mindszenty József egykori hercegprímás szavaira, amelyek szerint "egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik, a fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak".

 

 Az államfő kiemelte: "szeretnénk", ha a Szentatya magyarországi látogatása elrugaszkodás lehetne ehhez a felemelkedéshez, egy olyan magaslat, ahonnan "rálátunk" a szellemi-lelki megújuláshoz és a békéhez vezető útra.

Hozzátette: a megfelelő úton "maradnunk már nekünk kell", magyaroknak, európaiaknak. Ehhez bátorítást, iránymutatást, megerősítést "várhatunk, de csak mi, európai emberek és vezetők élhetünk úgy a ránk ruházott szabad akarattal", hogy az békésebb, demokratikusabb, erősebb Európához vezessen - fűzte hozzá.

Novák Katalin felidézte, hogy Szent II. János Pál akkor jött Magyarországra, amikor erre a legnagyobb szükség volt, a kommunizmus bukása utáni újrakezdéskor. A mai látogatásra is ugyanez igaz, Ferenc pápa akkor jött, amikor arra a legnagyobb szüksége van Magyarországnak és Európának - fűzte hozzá.

 

"Szentséged most megerősít minket abban, hogy a keresztény értékeken nyugvó életnek van alapja, értelme és jövője a 21. században is. És mi is ebben erősítjük Szentségedet. Ezt adjuk kölcsönösen egymásnak: az emberi élet, a család védelmét, a keresztény hit megtartó erejét" - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: "szövetségesek vagyunk, együtt védjük az emberi életet, a nőt és a férfit, az üldözött keresztény testvéreinket, valamint a másként gondolkodók és másként élők szabadságát is".

Az államfő rámutatott, ennek a szövetségnek súlyos, tragikus időszerűséget ad a közvetlen szomszédunkban dúló véres háború. Elmondta, hogy példamutató összefogással segítjük az Ukrajnából felénk menekülő másfél millió embert, látjuk a szétszakított családok fájdalmát. "De mi, édesanyák, elsősorban a békét akarjuk megnyerni, nem a háborút. Nem akarjuk a fiainkat, a férjeinket a frontra küldeni" - hangsúlyozta.

Novák Katalin Magyarország első női köztársasági elnökeként köszönetet mondott Ferenc pápának azért, hogy bátorítja és megerősíti a nőket a családalapításban, a gyermeknevelésben és a közösségek élén betöltött vezető szerepekben is.

Elmondta, a Szentatyának szánt ajándékok között megtalálhatók Szent Erzsébet rózsatövei is. Mint fogalmazott, Szent Erzsébet élete is igazolja, hogy a nők különös felelőssége rámutatni: 

jó kormányzás irgalmasság, a kiszolgáltatottak iránti szolidaritás nélkül nem lehetséges.

@hirtv_official “Szent Erzsébet rózsája az irgalom jelképe”. Novák Katalin köztársasági elnök köszöntő beszéde Ferenc pápához. Kövesd a HírTv-n a Pápalátogatást élőben péntektől vasárnapig!#pápa #francesco #nekedbelegyen #tv #foryou #tv #novakkatalin #budapest ♬ eredeti hang - HírTV

Novák Katalin bemutatta az ajándékokat Ferenc pápának

Ferenc pápa és Novák Katalin köztársasági elnök pénteki, zárt körű megbeszélésük előtt közösen megtekintette a katolikus egyházfőnek szánt ajándékokat a Sándor-palotában.

 

Novák Katalin a többi között egy gyermekművészeti albumot adott Ferenc pápának, ez magyar gyerekek, fiatalok bibliai témájú alkotásaiból készült, kifejezetten a Szentatya számára. Az album mellett különleges rózsatöveket is kap a pápa, a Szent Erzsébetről elnevezett rózsafajtából, amelyet egy erdélyi magyar, Márk Gergely nemesített.

 

"Árpád-házi Szent Erzsébetet a pápa szülőföldjén, Argentínában Magyarországi Szent Erzsébet (Santa Isabel de Hungría) néven ismerik, akinek a kezében a legenda szerint a kenyerek rózsává változtak" - írta az ajándékról a köztársasági elnök korábban a Facebook-oldalán.

NOVÁK Katalin; FERENC pápa
Novák Katalin köztársasági elnök mutatja Ferenc pápának a neki szánt ajándékokat a Sándor-palotában
Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Harmadik ajándékként a köztársasági elnök andocsi Mária-kegyruhát ajándékozott a katolikus egyházfőnek.

Novák Katalin a Facebook-oldalán korábban arról tájékoztatott: Somogy vármegyei látogatásakor az andocsi hívek azt kérték tőle, hogy adja át ajándékukat Ferenc pápának, aki a templomot bazilika minor rangra emelte.

"Az andocsi kegytemplom különleges hely, ahova azért járnak a hívek, hogy gyermekáldásért imádkozzanak. Régi szokás, azok a hívek, akiknek az imája meghallgatásra talált, hálából díszes ruhát adományoznak a templomnak" - fogalmazott bejegyzésében az államfő, hozzátéve: a Mária-kegyruha arra is emlékeztet, hogy államalapító Szent István király halála előtt Máriának ajánlotta az országot.

Az ajándékok sorában egy Magyarországot bemutató, a Szent Koronáról szóló díszkötetet, valamint az Alaptörvény egy díszpéldányát is bemutatott Ferenc pápának a köztársasági elnök.

Orbán Viktor tárgyalása a Szentatyával: Magyarországon a kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök a Sándor-palotában négyszemközti megbeszélést folytatott a háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra érkezett Ferenc pápával - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

Orbán Viktor a tárgyaláson felidézte: ahogy Alaptörvényünk is mondja, Magyarországon a kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van.

 

Kereszténység nélkül ma Magyarország nem létezne

 - hívta fel a figyelmet, hozzátéve: Magyarországnak akkor van jövője, ha a keresztény úton marad, a keresztény út pedig ma a béke útja.

@hirtv_official A Köztársasági elnök után Ferenc pápa a Miniszterelnökkel is találkozott. Kövesd a HírTv-n a Pápalátogatást élőben péntektől vasárnapig! #pápa #francesco #vatikan #budapest #orbanviktor #nekedbelegyen #tv #elo #mobil #latogatas ♬ Stories 2 - Danilo Stankovic

 

A Karmelita kolostorban mond beszédet Ferenc pápa

A Sándor-palotában történt tárgyalást követően az egyházfő a szomszédos Karmelita kolostorba, a Miniszterelnökség épületébe megy át, ahol az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik és beszédet is mond.

Ferenc pápa üdvözölte a fiatalokat! (videó)

A Sándor-palotában zajló beszélgetésről tett közzé egy rövid videót Novák Katalin államfő, a kisfilmen Ferenc pápa spanyolul köszönti a fiatalokat.

Megérkezett a budai Várba a pápa

Megérkezett a Szent György térre a katolikus egyházfő, akit először Novák Katalin államfő köszöntött. A köztársasági elnök katonai tiszteletadás mellett fogadta a háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra érkezett Ferenc pápát a Sándor-palota előtti téren péntek délelőtt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

NOVÁK Katalin; ORBÁN Viktor; FERENC pápa
Ferenc pápa Sándor-palota előtt Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését fogadja. Mellette Novák Katalin államfő
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A pápa fehér, Fiat 500X típusú autóját a téren a magyar delegáció és a pápai konvoj előtt érkező vatikáni delegáció tagjai, valamint a 32. Testőrezred, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály huszárjai, a Nemzeti Lovas Díszegység és a fonyódi kis huszárok várták.

Az ünnepélyes fogadtatás során elhangzott a vatikáni és a magyar Himnusz is, hiszen Ferenc nem csak egyházfőként, hanem Vatikán Állam fejeként is érkezett Magyarországra. 

Novák Katalin beszél spanyolul, így közvetlenebbül tudnak majd tárgyalni az argentin származású, spanyol anyanyelvű egyházfővel. 

Ferenc pápa Novák Katalin köztársasági elnökkel a budavári Sándor-palota előtt. A magyar államfő beszél spanyolul, így közvetlenebbül tudnak majd tárgyalni a spanyol anyanyelvű egyházfővel 
Fotó: Vincenzo Pinto / Forrás: AFP

A katonai fogadtatás végén Novák Katalin bemutatta az állami delegációt a Szentatyának, és a pápa is bemutatta az államfőnek delegációjának tagjait.

Ezt követően a pápa Novák Katalin köztársasági elnök kíséretében lépett be a Sándor-palotába.

@hirtv_official Ferenc pápa először a Sándor-palotához látogatott el, ahol ünnepi fogadtatással készültek a tiszteletére! Kövesd a HírTv-n a Pápalátogatást élőben péntektől vasárnapig! #pápa #francesco #foryou #nekedbelegyen #vatikan #novakkatalin #budapest #orbanviktor ♬ eredeti hang - HírTV

Ferenc pápa fotójával bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta

Ferenc pápa péntektől vasárnapig tartó magyarországi apostoli látogatásának tiszteletére tematikus személyes bélyeget bocsátott forgalomba a Magyar Posta. A bélyegújdonságon Ferenc pápa fotója látható, amely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyével kerülhetett a címletekre – közölte a posta.

A különleges bélyegen Ferenc pápa képe látható
Forrás: A Magyar Posta Facebook-oldala

Mint a Magyar Posta kiemelte, a szelvényes bélyegív a nagy érdeklődésre tekintettel az eredetileg tervezett 3000 példány helyett 5000 példányban készül, és csütörtöktől a készletek függvényében megvásárolható a Filapostán, továbbá a vállalat internetes áruházából.

A közlemény emlékeztet: a pápa tematikájú bélyegek Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is igen népszerűek. A pápalátogatások alkalmával a Magyar Posta már hagyományosan bélyeget bocsát ki az alkalomhoz illően.

A Sándor-palotában találkozik Ferenc pápa Novák Katalinnal és Orbán Viktorral (videó)

Ferenc pápa a repülőtérről a budai Várba, a Szent György térre ment, ahol részt vett a tiszteletére tartandó ünnepélyes fogadási ceremónián. Az egyházfő egyébként nem luxusautóval utazik Budapesten, hanem saját, fehér Fiat 500X típusú autójával. 

Ezután 

az egyházfő a Sándor-palotában találkozik Novák Katalin köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd a karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel.

Péntek délután Ferenc pápa a Szent István-bazilikában püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik.

Mosolyogva vette át az ajándékot a gyerekektől Ferenc pápa

Az egyházfőt állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az egyház képviseletében Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kocsis Fülöp érsek-metropolita fogadta.

SEMJÉN Zsolt; FERENC pápa
Ferenc pápát tapssal köszöntötte a tömeg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A szentatya mögött jobbra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

 

A repülőtéren száz gyerek is várta Ferenc pápát, közülük két, magyar népviseletbe öltözött gyerek kenyeret és sót adott át neki. A szentatya mosolyogva fogadta az ajándékot sőt, a kenyeret meg is kóstolta. 

 

A pápai delegáció tagja mások mellett Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár és Paul Richard Gallagher érsek, a vatikáni államközi kapcsolatok vezetője. 

@hirtv_official 🤩MEGÉRKEZETT!🤩 Ferenc pápa gépe ma reggel landolt Budapesten! Kövesd a HírTv-n a Pápalátogatást élőben péntektől vasárnapig! #pápa #francesco #foryou #nekedbelegyen #vatikan #budapest ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

A katolikus egyházfő a megérkezése után elsőként, mintegy húszperces négyszemközti találkozón vett részt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel.

Leszállt a pápai gép, megérkezett Budapestre a szentatya

10 óra előtt néhány perccel sikeresen landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az ITA Airways Ferenc pápát és kíséretét szállító repülőgépe. A szentatya megérkezett Budapestre. 

12:20-kor a Karmelita kolostorban mond beszédet a pápa 

Az egyházfő gépe 10-kor érkezik meg a budapesti Liszt Ferenc Repülőtérre, ahonnan a Várba látogat. 

Ferenc pápa 12:20-kor kezdődő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök is közvetíti majd Facebook- és Youtube-oldalán, az eseményeket nálunk is követheti majd. 

Elindult Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatására Rómából

Elindult Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatására pénteken - közölte Twitter-oldalán a Vatikán, a tájékoztatás szerint a katolikus egyházfő repülőgépe 8 óra 21 perckor szállt fel a római Fiumicino-repülőtérről.

Indulás előtt a pápa a Szent Péter-székesegyház körül élő hajléktalanok egy 15 fős csoportjával találkozott rövid időre a Szent Márta Házban - áll a közleményben.

Az egyházfő az ITA Airways (volt Alitalia) légitársaság A320 neo repülőgén utazik Budapestre.

A légitársaság egy volt munkatársa a Vatican News hírportálnak elmondta, hogy a pápa indulása mindig garantált, mert az ITA Airways mindig két azonos felszereltségű repülőgépet helyez készenlétbe arra az esetre, ha váratlan műszaki hiba miatt az egyik gép nem vagy csak késve tudna felszállni.

A Magyar Nemzet információi szerint Ferenc pápát egy 35 fős pápai delegáció, valamint több 70 újságíró kíséri. A szentatya közvetlen közelében tartózkodik a közmédia két munkatársa is, akik a pápai delegációval együtt érkeznek Budapestre. A pápa különgépén történő utazást is magában foglaló élményekről dokumentumfilm készül.

Ferihegyen már minden készen áll a pápa fogadására. 

Ingyen utazást biztosítanak a vasúttársaságok Budapestre

A Mávinform azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy szombaton a Rózsák terén és a Papp László Budapest Sportarénában tartandó rendezvényekre érvényes belépővel rendelkezők, az azt igazoló regisztrációt felmutatva már pénteken déltől megkezdhetik díjmentesen a Budapestre utazásukat.

A díjmentesség a MÁV-START és a GYSEV menetrendszerinti vonatjáratain a másodosztályú kocsikra érvényes. Az esetlegesen szükséges felárat (InterCity), illetve első osztály igénybe vétele esetén az első- és másodosztály közötti különbözetet meg kell fizetni.

A díjmentes utazáshoz nem szükséges regisztrációs jegy váltása - tették hozzá.

Úgy folytatták, hogy a MÁV-HÉV menetrendszerinti járatainak és a Volánbusz agglomerációs járatainak Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszain, valamint a Volánbusz, a Weekendbus, a G-Busline Kft., a Trans-Tour'90 Kft. és a Trans-Vonal Kft. menetrendszerinti helyközi járatain is díjmentes lesz az utazás, amelyhez nem szükséges menetjegy váltása.

Az emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz-járat igénybevétele esetén azonban a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltani - jelezték.

A vasárnapi budapesti, Kossuth téri pápai szentmisére érkezők szombaton és vasárnap egész nap díjmentesen utazhatnak.

Az utazás megkönnyebbítése érdekében vasárnap mentesítő vonatok, illetve egyes vonatok hosszabb viszonylatban közlekednek.

A MÁV-START 1500 kárpátaljai fiatal utazását is biztosítja a Kossuth téri pápai misére - áll a közleményben.

Közölték azt is, hogy a MÁV-START, ha szükséges, több kocsival indítja a távolsági vonatokat.

Ferenc pápának szenteli a hétvégét a Hír TV is

Három teljes napon át tudósít a Hír TV a szentatya magyarországi látogatásáról, a tévécsatorna munkatársai minden sajtónyilvános helyszínen jelen lesznek, a nézők pedig mindent figyelemmel kísérhetnek – mondta a Magyar Nemzetnek Velkovics Vilmos. A Hír TV híradójának és hírháttérmagazinjainak főszerkesztője közölte, 

több mint húszórányi élő műsorral, helyszíni közvetítésekkel, bejelentkezésekkel készülnek, amelyek mellett a stúdióba meghívott vendégekkel beszélgetnek, értékelik a különböző helyzeteket, teológiai és protokolláris keretet adva az eseményeknek.

A többnapos, összefüggő műsorfolyamot péntek reggel 8 órakor indítjuk Rómából, Ferenc pápa gépének felszállásával, majd kapcsolunk a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, és mutatjuk, amikor a szentatya megérkezik Budapestre.

Az első perctől kezdve követjük a pápai konvojt a budai Várba, ahol stábunk már várja a szentatyát – tudatta Velkovics Vilmos, jelezve, terveik szerint a Sándor-palotában, illetve a karmelitában megrendezett, zárt körű hivatalos eseményekről is igyekeznek legalább képeket adni, hogy a nézők tényleg ne maradjanak le semmiről.

Ma délután élőben közvetítjük Ferenc pápa beszédét a Szent István-bazilikából, de tudósítóink már előtte is a helyszínen lesznek, a stúdióban pedig

olyan ismert vendégek jönnek hozzánk, mint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, Zsuffa Tünde, Erdő Péter bíboros sajtófőnöke, Berta Tibor tábori püspök. A művészvilágból vendégül láthatjuk Dolhai Attilát, Cseke Pétert, Kubik Annát, de velünk lesz Csókay András idegsebész is

– sorolta a beszélgetések résztvevőit.

Ferenc pápa magyarországi tartózkodását péntektől vasárnapig folyamatosan követhetik a HírTV-n. Az előkészületekről és a szentatya programjáról minden részlet megtalálható a HírTV oldalán.

Ferenc pápa ma érkezik Magyarországra

Ferenc pápát Novák Katalin köztársasági elnök fogadja a Sándor-palota előtti téren. Az ünnepélyes ceremónia után az egyházfő udvariassági látogatást tesz a Sándor-palotában az államfőnél, majd találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Ezután a Karmelita kolostorban állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőinek részvételével tartanak találkozót. Az eseményen beszédet mond Ferenc pápa és Novák Katalin köztársasági elnök.

A pápa délután a budapesti Szent István-bazilikában találkozik a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel, püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal.

Az eseményen Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszönti a katolikus egyházfőt, majd tanúságtételek hangzanak el. Ferenc pápa beszéde után közös imával és a szentatya áldásával ér majd véget a várhatóan egyórás találkozó.

Ferenc pápa 2023. április 28-30-ai apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményről beszámol a közmédia szinte valamennyi csatornája. A Duna tévécsatornán, illetve a Kossuth rádióban összesen hat - pénteken, szombaton és vasárnap is két-két - élő közvetítés lesz látható, hallható.

Ferenc pápa háromnapos látogatásának programja
Forrás: MTVA Sajtóarchívum/MTI

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint ideiglenesen, egy-egy időszakban fontos útvonalakat zárnak le és számos helyen korlátozzák a parkolást.

A katolikus egyházfő megérkezése után, ma 10 órától 11 óráig lezárják a Liszt Ferenc-repülőtér 2. - M4 autóút - M0-s autóút - M5-ös autópálya - Nagykőrösi út - Gyáli út - Könyves Kálmán körút - Rákóczi híd - Pázmány Péter sétány - Műegyetem felső rakpart - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Döbrentei tér - Krisztina körút - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér - Szent György utca - Szent György tér útvonalat.

Ferenc pápa budapesti látogatása - 2023. április 28., a programokhoz kapcsolódó közlekedési korlátozások
Forrás: MTVA Sajtóarchívum/MTI

Nem lehet közlekedni 12 órától 13 óráig a Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér - Krisztina körút - Hegyalja út - BAH csomópont - Jagelló út - Apor Vilmos tér - Stromfeld Aurél út, majd 16 óra 30 perctől 18 óra 30 percig a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló  út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Szabadsajtó út - Kossuth Lajos utca - Astoria - Károly körút - Bajcsy Zsilinszky út (Bazilika) útvonalon.

Szombat délelőtt egy ideig a XII. kerületi Stromfeld Aurél út - Orbánhegyi út - Istenhegyi út - Mátyás király út, majd a Mátyás király út - Istenhegyi út - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló  út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Kossuth Lajos utca - Astoria - Rákóczi út - Szövetség utca - Dohány utca - Rózsák tere útvonalon lesz lezárás, míg délután a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló  út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Kossuth Lajos utca - Astoria - Rákóczi út - Baross tér - Kerepesi út - Ifjúság útja útvonalon.

Vasárnap 1 órától 12 óráig le lesz zárva a Szent István körút - Bajcsy-Zsilinszky út - Bank utca - Széchenyi utca - Duna által határolt terület, valamint 14 óráig az Újpest rakpart a Jászai Mari tértől, a Széchenyi felső rakpart a Jászai Mari tér és a Kossuth tér között, valamint az Alkotmány utca, a Honvéd utca, a Szalay utca, a Szemere utca egy-egy szakasza.

A lezárások érintik mindemellett a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló  út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Március 15. tér - Pesti alsó rakpart - Markó utca  - Balassi Bálint utca - Kossuth Lajos tér útvonalat, majd a VIII. kerületi Szigony utcát és Práter utcát is.

Ferenc pápa elutazásának tervezett idejére, vasárnap 17 órától 18 óráig lezárják a Szigony utca - Baross utca - Illés utca - Korányi Sándor utca - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Gyáli út - Nagykőrösi út - M5-ös autópálya - M0-s autóút - M4-es autóút - Liszt Ferenc-repülőtér 2. útvonalat.

A pápalátogatás miatt időszakosan nem parkolhatnak autók például a Károly körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Rákóczi út, a Baross tér, a Kerepesi út, a Könyves Kálmán körút, a Pázmány Péter sétány egy-egy szakaszán, valamint a Műegyetem felső rakpart teljes területén.

Azok az autótulajdonosok, akik megszegik a parkolási tilalmat és a gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy autójukat  hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről. A telefonszám április 30-án 24 óráig üzemel.

A további forgalmi változásokról és lezárásokról a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/papalatogatas-forgalomkorlatozasok linkre kattintva lehet tájékozódni. Az oldalon a BRFK a fővárosi autóforgalomban várható ideiglenes korlátozásokat jelző térképet is közzétett.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a korlátozások a járataikat is érintik, ezért a fővárosban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. A bkk.hu/papalatogatas oldalon magyarul, a bkk.hu/papalvisit oldalon angolul is percre pontosan lehet követni a közlekedési változásokat.

A Ferihegyi repülőtérre vezető utat pénteken 10 és 11 óra között, vasárnap pedig 16.50 és 17.30 között lezárják, és a környező útvonalakon is kell korlátozásokra számítani, ezért ezekben az időszakban a repülőtérre közlekedő buszjáratok - 100E és 200E - nem tudják megközelíteni a Liszt Ferenc-repülőteret. A BKK azt kéri, hogy a késések elkerülése érdekében korábban induljanak el az utasok a reptérre.

A vasárnapi mise helyszíne, a Kossuth Lajos tér megközelítésére a metrót, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamost ajánlják (a 2-es metró a Kossuth téren várhatóan 11 óráig nem áll meg).

Népautó a pápa kedvenc járműve

2013 őszén Renzo Zocca pap felkereste a pápát, hogy szeretné neki adni az akkor 29 éves Renault 4-esét, mert tudja, hogy a szentatya korábban használt ilyen autót Argentínában és nagyon szerette.

Ferenc pápa először a szegényeknek szerette volna adni a veterán négykerekűt, de Zocca megnyugtatta, hogy a gépkocsi sokat állt már a nélkülözők szolgálatában, így elfogadta az ajándékot. A hírek szerint a biztonsági szolgálat nem örült akkor az R4-esnek, hiszen egy ilyen autóban nehezebb vigyázni a pápára.

A Hír TV pápalátogatással kapcsolatos műsorában mutatta be a szentatya kedvenc járművét. Erre az autóra egykor olcsó és tartós kocsiként tekintettek, ami még most is tökéletesen működik. Ablaka manuálisan üzemeltethető, ami zseniális, ajtónyitása pedig benyúlva olyan, mintha csak az aprópénzt vennénk ki a kávégépből. Az autó nagyon testre szabott, főleg vállméretben érezhető, hogy mennyire keskeny. A kárpitozásra, a műszerfalra, az ülésekre nézve az érezhető, ez tényleg egy nagyon szépen kivitelezett kocsi, annak ellenére is, hogy közismerten ez egy népi autó volt.

A szentatya kedvelt autója 1961-ben mutatkozott be Párizsban és 33 éven keresztül gyártották, egészen 1994-ig. A legjobb tulajdonsága az volt, hogy szinte fillérekbe került a javítása, és kis túlzással bárki meg tudta szerelni otthon. Úgy tűnik, igaz a mondás, miszerint amíg a kerekek a helyükön vannak, addig a Renault 4-es elpusztíthatatlan.

@hirtv_official Nem fogják elhinni, de a pápa egyik kedvenc autója egy olyan kocsi, amelyet 1961-ben kezdtek el gyártani. #pápa #budapest #hírtv ♬ eredeti hang – HírTV - HírTV

Ferenc pápa magyarországi tartózkodását péntektől vasárnapig folyamatosan követhetik a HírTV-n. Az előkészületekről és a szentatya programjáról minden részlet megtalálható a HírTV oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában