Kit illet meg az elővásárlási jog?

Akt.:
Az elővásárlási jog megsértésével kötött adásvételi szerződés hatálytalan
Az elővásárlási jog megsértésével kötött adásvételi szerződés hatálytalan - © Fotó: AFP
Debrecen – Ha a jogosult nem tart igényt a lehetőségre, akkor külön nyilatkozatban lemondhat a jogairól.

A közös tulajdon kapcsán fontos tudnivaló, hogy a tulajdoni hányad értékesítése esetén a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van. Az ügyvéd az adásvételi szerződés elkészítése során az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítja a társtulajdonosok személyét, akiket a szerződő felek képviseletében eljárva írásban postai úton, tértivevényes – ajánlott – küldeményben tájékoztat az elővásárlási jogukról. Dr. Moldoványi Gabriella ügyvédtől megtudhattuk, amennyiben az elővásárlásra jogosult tulajdonostárs a megszabott határidőn belül nem nyilatkozik, abban az esetben az adásvételi szerződés benyújtható – a visszaérkezett tértivevény csatolásával – a földhivatalba a tulajdonjog átvezetése céljából.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy az elővásárlásra jogosult külön nyilatkozatban lemondjon a jogáról. Ilyen esetben a nyilatkozatot kell benyújtani az adásvételi szerződéssel egyidejűleg a földhivatal részre. Kivételt jelent az elővásárlásra jogosultak nagy száma.”

– Ilyen esetben ez a tény rögzítendő az adásvételi szerződésben, és ezzel mellőzhető, hogy a rendkívül nagyszámú tulajdonostársakat a szerződő felek akár írásban, akár személyes felkeressék nyilatkoztatás céljából – fűzte hozzá a szakértő.

Hatálytalan szerződés

Az ügyvéd hozzátette, az elővásárlási jog megsértésével kötött adásvételi szerződés hatálytalan. Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) pontosan szabályozza az elővásárlási jog megsértése miatti „hatálytalansági” jogkövetkezményt és az igényérvényesítés feltételeit, és határidejét. Így, ha a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt adásvételi szerződést, az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan.

– A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult a szerződéskötésről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül tudja érvényesíteni azzal a feltétellel, hogy az igényérvényesítéssel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz, és igazolja teljesítőképességét. A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosultnak a szerződéskötéstől számított három évig van lehetősége érvényesíteni. Vagyis relatív hatálytalanságból eredő igények érvényesítésének van egy szubjektív – 30 napos – és egy objektív – 3 éves – határideje. A korábbi szabályozás eltérő volt. Abban az esetben, ha az elővásárlási jog sérelme az új Ptk. hatályba lépése után következett be, akkor már az új Ptk. szabályait kell alkalmazni – mondta végezetül.

NE


Szabályozás hiányában komoly vita alakulhat ki annak kapcsán, melyik tulajdonos jogosult az adott ingatlanrész használatára
Debrecen - A jószomszédi iszony igen sokakat érint, azonban nem mindig a személyes problémák vezetnek ellentétekhez, főleg a társasházban élőknél. Jogviták általában a közös tulajdonban maradó vagy kerülő részekkel kapcsolatosan szoktak előfordulni. A közös tulajdonban lévő épületrészeket minden tul...