„Ideje következő fokozatba kapcsolni”

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso bemutatja a növekedésről és foglalkoztatásról szóló éves értékelő jelentést.

Az Európai Bizottság a szerdai napon tette közzé új éves értékelő jelentését az EU és tagállamok között a növekedés és magasabb szintű és minőségű foglalkoztatás témájában folytatott partnerségről, a lisszaboni stratégiáról.  Az éves értékelő jelentés célja a lendület fokozása, illetve a végrehajtás ütemének gyorsítása. Az értékelő jelentés három alapelemet tartalmaz. 

A jelentés először is elemzi a tagállamok által 2005. októberében beterjesztett 25 új nemzeti reformprogramot.  Másodszor meghatározza az egyes nemzeti programok erősségeit a jó ötletek cseréjének előmozdítása érdekében.  Harmadszor pedig azonosítja a hiányosságokkal küzdő területeket, és azok kezelésére konkrét uniós és nemzeti szintű intézkedéseket javasol.  A jelentés négy elsőbbséget élvező intézkedési területet azonosít: oktatási, kutatási és innovációs beruházások; a KKV-k terheinek csökkentése; a munkaerőpiacra lépést elősegítő foglalkoztatási politikák; végül a biztonságos és fenntartható energiaellátás biztosítása. 

A Bizottság tavaszi jelentése területenként egyértelmű kötelezettségvállalási javaslatokat fogalmaz meg az európai vezetők számára a márciusi brüsszeli csúcstalálkozóra, amelyek megvalósítását 2007-ig várja (lásd a továbbiakban). 

A Bizottság elnöke, José Manuel Barroso a következőket mondta: „Általános üzenetem egyértelmű, itt az ideje egy sebességgel feljebb kapcsolni.

A lisszaboni stratégia tavalyi újraindítása óta Brüsszelben és az egyes nemzeti fővárosok hivatali folyosóin a változás szelei fújnak.  A munka intenzitása ugrásszerűen megnőtt.  Tavaly óta hosszú utat jártunk be, és mostanra leraktuk a megfelelő alapokat.  Az a tény, hogy 25 nemzeti reformprogram hever az asztalon, mindent elárul a nemzeti elkötelezettség jelenlegi szintjéről.  A hangsúly most már a teljesítésen van.  A tagállamoknak be kell szállniuk a vezetőülésbe, és fel kell gyorsítaniuk a reformfolyamatot. 

A jelentésekben foglaltak 95 százaléka magától értetődő, a tagállamoknak ezt általános gyakorlattá kell változtatniuk. Meg kell teremteniük a politikai akaratot a szavak és a tettek összhangba hozására – ideje egy sebességgel feljebb kapcsolni.

„A mi törekvésünk világos.  Elsőrendű egyetemeket, magas szintű képzettséggel és tudással rendelkező alkalmazottakat, erős szociális biztonsági és nyugdíjrendszereket, a lehető legversenyképesebb ipart és legtisztább környezetet szeretnénk.  Akik ennek megvalósíthatatlanságát állítják, azoknak azt mondanám, ki gondolta volna akár csak egy évtizeddel ezelőtt is, hogy Írország lesz az Európai Unió egyik legprosperálóbb országa, és hogy Lengyelország termelékenysége megelőzi Dél-Koreáét?   A növekedés és foglalkoztatás érdekében lehet és szükséges is elvégeznünk a többletmunkát.

A négy kiemelt cselekvési terület, melyek esetében a Bizottság az európai vezetőket a márciusi EU-csúcs alkalmával további (nemzeti, illetve európai szintű) intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásra kéri fel

1. Beruházás az oktatásba és a kutatásba

– A felsőoktatási beruházások szintjét a mostani 1,28 %-ról 2010-re a GDP 2 %-ra kell növelni, beleértve azon tényezők felszámolását, amelyek akadályozzák az egyetemeket pótlólagos források bevonásában.

– Még idén márciusban minden tagállamnak egyértelműen közölnie kell a 2010-es általános K+F kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

– Az állami támogatások (25 %), illetve a strukturális támogatások nagyobb hányadát kell K+F-re fordítani.

– 2007 végére létre lehetne hozni az Európai Technológiai Intézetet.

– A polgárok piacon értékesíthető tudásának növelése érdekében az iskolákban nagyobb teret kell adni a matematika és az idegen nyelvek oktatásának.

2. A kis- és középvállalatok kötöttségeinek csökkentése és üzleti lehetőségek felszabadítása

– 2007-re a tagállamoknak egyablakos eljárásrendet kell létrehozniuk a leendő vállalkozók támogatása érdekében, hogy a vállalatok az összes adminisztratív előírást egy helyen teljesíthessék.

– A vállalkozásalapítás átlagos idejét 2007 végére a felére, azaz egy hétre vagy ennél rövidebb időre kell csökkenteni. 

– Minden diák iskolai tantervében szerepelni kellene a vállalkozási ismereteknek.

– Minden tagállamnak saját rendszert kell létrehoznia az adminisztratív terhek mérésére. A Bizottság saját jelentős gyakorlatot fog indítani módszerek felkutatására és javaslatok tételére azzal kapcsolatban, hogyan csökkenthetők az uniós szabályokból, illetve azok nemzeti szintű megvalósításából eredő költségek.

– A Bizottság el fogja törölni bizonyos kis összegű állami támogatások bejelentésének kötelezettségét, ami segíthet a KKV-knek.

3. A foglalkoztatás előmozdítása

– A foglalkoztatási ráták növelése és az öregedő népesség nyugdíjának és egészségügyi ellátásának finanszírozása érdekében a tagállamoknak életciklus alapon kell kezelniük a foglalkoztatást, azaz minden életkorban a megfelelő támogatást kell nyújtani.

– Az iskolát vagy egyetemet elhagyó minden fiatalnak állást, szakmai gyakorlatot vagy további képzést kell felajánlani 2007 végéig a munkanélkülivé válástól számított hat hónapon, 2010-re 100 napon belül. 

– Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a megfizethető és jobb minőségű gyermekgondozási ellátás nyújtásával kapcsolatos nemzeti célkitűzések elérésére, illetve a nemek közötti munkahelyi esélyegyenlőség javítására és a munka-magánélet viszony jobb kiegyensúlyozására.

– Meg kell valósítani az „aktív korosodás” elvét, azaz a 45 év felettieknek több oktatásban kell részesülniük, pénzügyi ösztönzőket kell bevezetni a munkaképes kor meghosszabbítására, és élni kell a részmunkaidős foglalkoztatással.

– Őszén rendkívüli szociális csúcstalálkozót szervez, és 2007 végéig jelentést terjeszt elő a rugalmasság és a munkahelyi biztonság közötti egyensúly témájában. 

4. Hatékony, biztonságos és fenntartható energiaellátás

A Bizottság a jelentésben vállalja, hogy ösztönözni fogja Európát az emelkedő olaj- és gázárak, illetve a súlyos környezetszennyezés jelentette kihívások kezelésére. Egyértelmű az uniós vezetőknek szóló üzenet: az energia globális ügy, amely európai fellépést igényel. Részletesen:

– Az európai villamosenergia-gerinchálózatok és gázvezeték-rendszerek jobb koordinálása, az energiapiacok jobb szabályozása, fokozottabb verseny.

– A fenntartható energiák használatát és az energiahatékonysági, valamint a tiszta energiára és megújuló energiára irányuló kutatásokat támogató további adózási és egyéb ösztönzők.

– Egységes európai vélemény képviselete a külső szállítókkal folytatott tárgyalásokon, mivel ők szállítják a felhasznált energia egyre nagyobb hányadát.

– A Bizottság 2006 kora tavaszáig közzéteszi a részletes javaslatokat tartalmazó zöld könyvet.

Háttérinformációk

A nemzeti reformprogramok

A Bizottság a tavaszi jelentésben értékeli az egyes tagállamok által most először készített nemzeti reformprogramokat.  A nemzeti reformprogramok közös alapját a Tanács által jóváhagyott, egységes 24 integrált politikai irányelv képezi (lásd: MEMO/05/123). A partnerségi megközelítés lényege az egyes tagállamok tudásának, tapasztalatainak és hasznos ötleteinek kiaknázása a kölcsönös tanulás érdekében, mivel csak ezáltal érhetőek el lényeges eredmények. A Bizottság azonosítani fogja a kölcsönös tanulásra leginkább teret kínáló területeket, és támogatja a tagállamokat az egymás programjaiból származó ígéretes politikai ötletek átvételében.

Barroso elnök a következőt mondta a nemzeti reformprogramokkal kapcsolatban: „Az inspiráció kéznél van. Minden tagállam hozza magával a többiek által átvehető és felhasználható ötleteit, és ehhez gratulálok is.

De a fejlődés továbbra is egyenlőtlen, és a Bizottság fokozni fogja erőfeszítéseit a folyamat fellendítésére. Ez a jelentés már mutatja, hogy nem maradunk néma partnerek. Ha szükséges, kifejezzük egyetértésünket, és ha segít, a konstruktív kritikát.

A nemzeti reformprogramokra, illetve azok bizottsági értékelésére vonatkozó részletesebb információk a következő címen érhetők el: [közvetlen hivatkozás].

A következő lépések

A Bizottság jelentése márciusban a tavasszal ülésező Európai Tanács elé kerül, ahol a Bizottság sürgetni fogja az állam- és kormányfőket a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve támogatja azok erőfeszítéseit a nemzeti reformprogramok megvalósítására, a programok lehetséges erősítésének módozataira, továbbá abban, hogy biztosítható legyen a többi uniós eszköz, például a kohéziós alapok hatékony felhasználása a növekedés és foglalkoztatás támogatására.

A Bizottság végezetül módosítani fogja a Közösség lisszaboni programját (lásd: IP/05/973). A tervezett uniós szintű intézkedéseknek már több mint a felét elfogadta a Bizottság, ezeknek azonban csak akkor lesz gyakorlati hatásuk, ha az Európai Parlament és a Tanács is elfogadja őket.

További részletek a tavaszi jelentésről, valamint a makro- és mikrogazdasági, illetve foglalkoztatási témák különböző mellékleteiről: MEMO/06/23

A jelentés teljes – az előző évekhez képest jelentősen egyszerűsített – szövege elolvasható a Bizottság növekedésről és foglalkoztatásról szóló weboldalán, a következő címen:

http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm

A nemzeti reformprogramok a következő címen találhatók meg összegyűjtve:

http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf