Emlékkápolna Járdánházán

Az ősi szájhagyomány szerint 1241-ben – a magyarok által elvesztett muhi csatából – a tatárok elől menekülő IV. Béla király a kis észak-borsodi község, Járdánháza határában is megpihent.

Ennek emlékét egykor egy oszlop, az 1800-as évek közepétől pedig egy emlékkápolna őrzi. Ezt egy helyi lakos építtette Mária tiszteletére, de ezzel egy ősi hagyomány emlékét is maradandóvá tette.

Alapítólevél

A kápolna alapítólevele így szólt: „Alól-írt adom tudtára mindenkinek, kiknek illik és szükséges most, és jövendőben, hogy Boldog Asszonyunkhoz Máriához viseltető örökös tiszteletembö, Járdánházi határunkhoz tartozó Király-szállási Pusztán, az ország útja mellett, tulajdon földemen egy Kőből mésszel készült négyszögletű Statuát állíttattam, és ennek az ország útja felöl való oldalán beboltozott Üregbe a Magyar Ország Oltalmazójának Fából ékesen faragott és kifestett Képét helyeztettem: mely Státuába helyeztetett drága Kép, hogy örökös Boldog Asszonyunk tiszteletére felmaradhasson, helybeli Főtisztelendő Plébános Urunk kezébe 20 azaz húsz Váltó Czédula Forintokat leolvastam, hogy ezen kisded Summa a Templomunk pénzével együtt manipuláltatván, az említett Státuának tisztességes fenntartására kamatja szolgáljon holtom után, a’meddig minden gondviselését magamra vállalván magamnak fenntartom, melynek és Boldog Anyámhoz való örökös tiszteletemnek nagyobb és erősebb jeléül kiadtam ezen saját kezem kereszt vonásával és nevem aláírásával erősített alapító Levelemet. Járdánházán, Kis Asszony havának 24-dikén, 1833-ik Esztendőben Szentséges Anyámnak legméltatlanabb Szolgája Nemes Csomós István s.k. X Vonása. Előttem Schopf István msk: Dédessi Plébános Előtt”.

Családi kötelesség

Az alapító Csomós István későbbi leszármazottai ezután családi kötelességüknek tekintették az emlékmű fenntartását. Erre vall az 1874 június 4-én kelt, újonnan készített alapítólevél, amely szerint Csomós Lajos a Mária tiszteletére emelt „státuát” kijavíttatta, és fenntartására 20 forintos alapítványt tett, hogy annak kamataiból az emléket gondozzák. Az emlékkápolnát a közelmúltban felújították, rendbetették, megszépítették.

B. Gy.